Krása vytvorená prírodou.Najlepšie materiály sú tie prírodné.

8:00 - 16:00

Pondelok - Piatok

Zavolajte nám

+421 948 882 989

Pri nákupe nad 1500€ doprava zadarmo!

Pri nákupe nad 1500€ doprava zadarmo!

8:00 - 16:00

Pondelok - Piatok

Zavolajte nám

+421 948 882 989

Predávajúci – spoločnosť KULL, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov,
IČO: 36 502 464, DIČ: 2021941713, IČ DPH: SK2021941713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 15885/P
(ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky len ako „VOP“)

Informačná povinnosť predávajúceho v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:
Obchodné meno: KULL, s.r.o.
Sídlo: Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov
IČO: 36 502 464
DIČ: 2021941713
IČ DPH: SK2021941713
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15885/P
e-mailový kontakt: kulkapato@gmail.com
telefonický kontakt: +421 948 882 989
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru- tel.č.: 051/772 15 97
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto platné Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy a sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi uvedenými zmluvnými stranami. Uzatvorenie kúpnej zmluvy je kúpa ponúkaného tovaru kupujúcim od predávajúceho:
a) zaslaním objednávky prostredníctvom emailu na kulkapato@gmail.com,
b) telefonicky na telefónnom čísle +421 948 882 989.
Kupujúcim môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku a kúpne zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pričom zmluvu uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nepredstavuje okrem iného zmluva, na ktorej uzavretie dal návrh predávajúci kupujúcemu v prevádzke predávajúceho.

1.2. Zmluvné strany sa môžu vzájomne dohodnúť na odchýlení od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade takejto dohody o odchýlení od ustanovených Všeobecných podmienok je nevyhnutné urobiť tak výslovne v uzatváranej kúpnej zmluve a takáto dohoda medzi zmluvnými stranami má prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok.

1.3. Akékoľvek špecifické poznámky, komentáre a iné individuálne požiadavky zo strany kupujúceho majú výlučne informatívny charakter a nepredstavujú súčasť objednávky, nie sú ani návrhom pre realizáciu konkrétnej objednávky a rovnako nepredstavujú dohodu o odchýlení od Všeobecných obchodných podmienok, ak to nie je výslovne v predmetnej kúpnej zmluve písomne potvrdené oboma zmluvnými stranami.
1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Podnikateľom je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného režimu. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Za kupujúceho je považovaná osoba uvedená vo fakturačných údajoch. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení faktúry meniť. Ak kupujúci vo fakturačných údajoch uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok ktoré sa vzťahujú na kupujúcich – podnikateľov. V prípade ak identifikačný názov kupujúceho – podnikateľa, alebo údaj DIČ alebo IČ DPH nie je zhodný s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho – podnikateľa ako zmluvnej strany je údaj IČO, ktorý uviedol kupujúci.

1.7. Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba, ktorá zaslala svoju objednávku na email kulkapato@gmail.com a dostala odpoveď o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu a rovnako každá fyzická a právnická osoba, ktorá predávajúceho kontaktovala telefonicky na telefónnom čísle +421 948 882 989 a dohodla sa s predávajúcim na uzatvorení kúpnej zmluvy.

1.8. Objednávka je kupujúcim odoslaný email predávajúcemu na adresu kulkapato@gmail.com alebo dohoda zmluvných strán telefonicky na telefónnom čísle +421 948 882 989.

1.9. Objednávka musí obsahovať informácie o kupujúcom a o objednanom produkte. Predávajúci na základe objednávky zašle kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom a zašle kupujúcemu informácie k platbe.

1.10. Tovarom alebo produktom sú len tie produkty, ktoré sú uvedené a prezentované na webovej stránke predávajúceho: www.kamen.kull.sk a ponuky na iných inzertných webových portáloch vytvorené a identifikovateľné názvom spoločnosti predávajúceho. (ďalej len „produkt“ a/alebo „tovar“).

Článok 2.
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou emailu alebo telefonicky a jeho následným odoslaním a následná úhrada celej kúpnej ceny a prepravných nákladov je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2.2. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo fyzicky pri osobnom odbere zaplatením kúpnej ceny priamo na mieste predávajúcemu.

2.3. Predávajúci vždy potvrdí kupujúcemu prijatie každej objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje pre kupujúceho za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

2.3. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy je zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe emailovej objednávky od kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim.

2.4. Predávajúci objednávku záväzne akceptuje prostredníctvom emailu, ktorý zašle kupujúcemu na email uvedený v objednávke, a to po overení dostupnosti tovaru a predpokladaného termínu dodania tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim. Podmienkou potvrdenia prijatia objednávky a podmienkou záväzného akceptovania objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí objednávky.

2.5. Každú dohodnutú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť výhradne na základe dohody zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Zmluvné strany sú uzatvorenou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo platných právnych predpisov.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu adekvátnym spôsobom na jeho ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za objednaný tovar v zmysle podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.
2.7. Kupujúci je na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy povinný objednaný tovar riadne prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, t.j. vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a prípadných ďalších nákladov alebo poplatkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, v lehote splatnosti a potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom osoby poverenej na prevzatie tovaru.
2.8. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, kvalite, termíne a na vopred dohodnuté miesto v rámci územia Slovenska, Poľska a Česka.

2.9. Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočný a bezpečný prístup prepravnému vozidlu k vykládke objednaného tovaru. Miesto vykládky sa nesmie nachádzať na svahu a nesmie predstavovať nebezpečenstvo pre osobu realizujúcu vykládku ani osobu poverenú na prevzatie objednaného tovaru. Vykládka pomocou paletového vozíka vyžaduje spevnený povrch, ktorý je kupujúci povinný zabezpečiť. V prípade, že tieto podmienky pre vykládku kupujúci nesplní, vykládka tovaru bude realizovaná na najbližšom vhodnom mieste k miestu určenému pre vykládku tak, aby boli dodržané všetky podmienky pre bezpečnosť prítomných osôb a bezpečnosť dodávaného tovaru.

2.10. Za objednávku je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú vo faktúre, vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty nasledovne:
a) vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň kedy je kupujúci v omeškaní, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ;
b) vo výške podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov platných ku dňu omeškania s úhradou objednávky, ak je kupujúci v postavení spotrebiteľa podľa ustanovení príslušného platného právneho poriadku.

2.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok 3.
KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

3.1. Cenu tovaru ponúkaného na predaj určuje vždy predávajúci v cenovej ponuke ktorú pripraví kupujúcemu s informáciou, či je uvedená cena s DPH alebo bez DPH.

3.2. Predávajúci je oprávnený meniť cenu tovaru uvedeného na webovej stránke predávajúceho: www.kamen.kull.sk a v ponukách na iných inzertných webových portáloch vytvorených a identifikovateľných názvom spoločnosti predávajúceho. (ďalej len „produkt“ a/alebo „tovar“).

3.3. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb a nesprávností (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).

3.4. Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom na ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je kupujúci povinný vyžiadať si písomný súhlas od predávajúceho.

3.5. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru s uvedením informácie o DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Cena konkrétneho tovaru ako aj ďalšie náklady a poplatky sú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov, pokiaľ v cenovej ponuke predávajúceho nie je ustanovené inak. Súčasťou ceny nákladov vyčíslených na stránke nie je poistenie zásielky.

3.7. Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od miesta dodania a hodnoty dodávaného tovaru.

3.8. V cene dopravy je zahrnuté:
a) paleta,
b) balné,
c) fólia,
d) sms informovanie,
e) telefonické informovanie,
f) prvé doručenie tovaru na miesto určené a bližšie špecifikované v Článku 2, bode 2.9., ak tomu prístupová cesta dovoľuje.

3.8. Kúpnu cenu vrátane ďalších poplatkov a nákladov môže kupujúci predávajúcemu uhradiť:
a) platbou v prevádzke predávajúceho v hotovosti,
b) platbou prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho,
c) platbou priamo pri vykládke tovaru na vopred dohodnutom mieste.

3.9. Základným platidlom je mena euro.

Článok 4.
DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA TOVARU

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

4.2. Tovar je predávaný podľa katalógu tovaru uverejneného na webovej stránke predávajúceho ww.kamen.kull.sk a ponúk na iných inzertných webových portáloch vytvorených a identifikovateľných názvom spoločnosti predávajúceho. (ďalej len „produkt“ a/alebo „tovar“). Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.

4.3. Dodacia lehota tovaru je pri každom druhu tovaru individuálna a závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho vopred informuje.

4.4. Predpokladaný termín dodania tovaru je možné vždy overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle +421 948 882 989 alebo e-mailom na kulkapato@gmail.com. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.5. Dodacia lehota tovaru, ktorý je skladom je za normálnych podmienok bezodkladne. Dodacia lehota tovaru ktorý nie je skladom (tovar na objednávku) je vždy stanovená individuálne predávajúcim.

4.6. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber zo skladu predávajúceho. V takom prípade je miestom dodania vždy sklad predávajúceho na adrese Tarnov 1, 086 01 Tarnov, Slovenská republika, kde si možno tovar prevziať po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu miesta osobného odberu objednaného tovaru a to po vzájomnej dohode s kupujúcim.

4.7. Dodanie produktu predávajúci uskutoční k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.8. Dodanie produktu je uskutočnené aj jeho odovzdaním kupujúcemu na ním určenom mieste (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.9. Prepravovaný tovar vždy vhodne a bezpečne zabalí predávajúci. Kupujúci svojim podpisom prevzatia produktu na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania rovnako aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky bez poškodení, odlišností a vád.

4.10. Kupujúci je má povinnosť skontrolovať zásielku- prepravovaný tovar v zmysle objednávky a rovnako aj jeho obal ihneď po jeho doručení výhradne v prítomnosti predávajúceho alebo povereného doručovateľa. O poškodení doručeného tovaru je kupujúci povinný bezodkladne informovať písomne predávajúceho a to zaslaním záznamu o rozsahu a povahe poškodenia e-mailom na kulkapato@gmail.com. V prípade zistenia vady tovaru je predávajúci alebo poverený doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí prítomná osoba. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené prostriedky a náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša výhradne predávajúci. Ak kupujúci nevyhotoví pri doručení tovaru záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorý potvrdí prítomná osoba, platí, že kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že tovar v uvedenom množstve prevzal a že tovar je bez vád.

Článok 5.
PREVZATIE PRODUKTU

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke, alebo postupom v zmysle ustanovení Článku 2, bod 2.9. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.2. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať viac ako 1x z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.

5.3. V prípade ak kupujúci tovar v lehote a spôsobom podľa ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok neprevezme, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie a cena za takéto uskladnenie je určená individuálne. Predávajúci nemusí v individuálnych situáciách účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Zváži pritom okolnosti a dôvody kupujúceho pre ktoré tovar nebol prevzatý, ak mu takéto dôvody kupujúci včas oznámi.

5.5. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, bez ohľadu na to, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

Článok 6.
PREPRAVNÉ A ĎALŠIE NÁKLADY SPOJENÉ S DORUČOVANÍM TOVARU

6.1. Prepravné náklady na objednaný tovar nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru. Informáciu o cene prepravných nákladov a ich výške uvedie predávajúci kupujúcemu až po vytvorení objednávky zo strany kupujúceho.

6.2. Výšku ceny prepravného a výšku ďalších nákladov spojených s doručovaním objednaného tovaru určuje predávajúci vždy individuálne vo vzťahu ku každej objednávke osobitne a vždy o tom predávajúci vopred informuje kupujúceho.

Článok 7.
ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

UPOZORNENIE:
odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je podľa § 7 ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (i) pre predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného na mieru alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, možné.
Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy sa vzťahuje len na kupujúcich, ktorí majú postavenie spotrebiteľa v zmysle platných zákonných predpisov.

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku”) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Uvedené právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta alebo skladu predávajúceho.

7.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu predávajúceho: Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

7.3. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.4. Kupujúci – spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša tento náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.5. Tovar musí kupujúci – spotrebiteľ vrátiť úplný, nepoužitý, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane ochranného obalu a pôvodnej palety/paliet v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

7.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.7. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom – spotrebiteľovi vyžadované predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predávajúci z dokladu totožnosti len skontroluje údaje, doklad za týmto účelom nebude skenovaný ani kopírovaný.

7.8. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; alebo ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.9. Ak sa rozhodne kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy v uvedenej lehote, je vhodné pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým odstúpením od kúpnej zmluvy, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho alebo s uvedením, či suma bude vyplatená bezhotovostným prevodom alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

7.10. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary alebo odmeny, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté dary a odmeny. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

7.11. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.12. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku, prípadne podľa individuálne uzatvorených zmlúv.

7.13. Kupujúci – podnikateľský subjekt môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového emailu, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti písomne (e-mailom) upovedomiť predávajúceho na e-mailovú adresu kulkapato@gmail.com. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.14. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci – podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 7.13 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.15. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka, zásielkovou spoločnosťou alebo prepravnou spoločnosťou.

7.16. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodov omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho, vis maior. Predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu (preddavok) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

7.17. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe na adresu prevádzky KULL, s.r.o., Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika alebo emailom na kulkapato@gmail.com a to zaslaním dokumentu „odstúpenie od zmluvy“ (ďalej len „odstúpenie od zmluvy“). Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné: KULL, s.r.o., Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, tel. č.: +421 948 882 989, email: kulkapato@gmail.com.

Článok 8.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok.

8.2. Reklamačný poriadok je odlišný pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom v zmysle ustanovení platného právneho poriadku. Nižšie uvedené ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadia podľa ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8.3. Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a tiež sa ním rozumie v zmysle § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie produktov na stránke predávajúceho sa môže v skutočnosti líšiť vo farebnosti, lesku, iných viditeľných vlastností produktu. Toto odlíšenie môže byť spôsobené zachytením produktu na fotografii a následným zobrazením na monitore počítača, alebo inom elektronickom zariadení, pričom fotografické zobrazenie a monitor môžu zobrazovať produkt skreslene. Rovnako farebné odlíšenie produktu môže byť spôsobené tým, že tovarom je prírodný kameň a nie je možné zabezpečiť totožnú vzorku, ale každá vzorka ponúkaného produktu je jedinečná. Predávajúci nezodpovedá za túto odlišnosť zobrazenia tovaru a tovaru samotného a táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu produktu. Kupujúci – spotrebiteľ môže z tohto dôvodu však vždy využiť právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že ponúkaným produktom je prírodný kameň ktorý je ručne rezaný, čím kupujúci toleruje rozdiel v reze do 0,3mm.

8.5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.7. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov.

8.8. Predávajúci poskytuje záručný list k tovaru. Ako záručný doklad môže slúžiť doklad o kúpe.

8.9. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.13. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.14. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8.15. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamáciu a tovar je nutné doručiť (aj poštovým doručením) do miesta sídla spoločnosti: Tarnov 1, 086 01 Rokytov, Slovenská republika.

8.16. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto reklamačné podmienky na príslušnej webovej stránke predávajúceho a kupujúci mal možnosť sa s nimi riadne a včas oboznámiť aj pred vytvorením konkrétnej objednávky.

8.17. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.

8.18. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ho.

8.19. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

8.20. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.21. Predávajúci potvrdí reklamáciu tovaru formou e-mailu alebo v písomnej podobe, kde je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 2.5 až 2.9 tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.22. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.23. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade týmto reklamačným poriadkom,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, resp. všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

8.24. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, prostredníctvom emailu alebo poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa ustanovení tohto reklamačného poriadku tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 2.21. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho – obchodnej spoločnosti KULL, s.r.o.
Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné to znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 07.06.2021.
Verzia dokumentu: 07-06-2021-VOP-KAMEN-KULL

× Ako Vám pomôžeme?